Skip navigation


বহু স্তরে স্তরে বাস্পকুন্ডলীদল পাঁক খেয়ে খেয়ে উর্ধে হারায়।
ফিরে আসে। থেমে থাকে।

তারা সবাই ছোটে।

আমার পাশে
তোমার পাশে
তাহার পাশে।
কেন্দ্রবিন্দু থেকে গোলকের চারিধার আমার হূদয়।
স্তরে স্তরে সাজানো হাজারও বাস্পায়িত ভালোবাসার দল।
আমার মাঝে
তোমার মাঝে
তাহার মাঝে।

একই ভালোবাসা
হাজার রঙ্গে
হাজার ঢঙ্গে
হাজার মনকে
হাজার ভাবে।
হাজার বাস্পায়িত রঙ্গে।

lal mKml gailca,

sbuj V˜ur

St dasIr sàbQn Vnaegana

ATba raj-kibr ntun kibta,

pàdar wpaS ŸTek ŸSana-

…sb Vmar Veg† iCl|

Ÿtamar kaeC ntun ker iblas ca†in|

Baelabasa maKa inàBar idn ŸceyiClam|

raj-kšFnIitHIn Baelabasa ŸceyiClam|

Vim smãa¯I, tbu Vim Gr ŸceyiClam|

Baelabasay …k buk ŸbƒeDiClam|

tbuw tuim A§nit smãaFedr† …kjn rey Ÿgel|

Vr sàb-Zuegr A§nit ranImataedr mtn

Vim Vbarw ŸHer Ÿglam|

Vmar smãaejYr raj-nàtkIr kaeC|

tbuw pãjara Vmaek† ranI manl|

÷sÚmaen suKI smãa¯Ir mueKaS per r†lam|

raejYr Saiǻr jnY|

Zid Vj Ÿtamar Vmar du’jnar mueKaS† Kuel id?

Ÿs kI Haraeb?

Harab ìDu Vim|

ta† Vjw Vmar mueKaS

÷geàb ÷-Aió»tÔ pãman ker Zay|

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: